fbpx
Danuta Zdaniewicz

Danuta Zdaniewicz

coach rodzicielski, pedagog

Pedagog, nauczyciel, coach rodzicielski.
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej.

Jestem współorganizatorką i absolwentką Szkoły Coachów Rodzicielskich w Krakowie.
Ukończyłam Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Realizowałam program warsztatów psychoedukacyjnych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowaw-ców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam, pracując w szkole podsta-wowej oraz przygotowując i prowadząc warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci w Krakowie.
Szkoliłam wychowawców i nauczycieli w instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Współpracuję z instytucjami wychowawczymi i edukacyjnymi. Prowadzę indywidualne sesje konsultacyjne dla rodziców oraz spotkania z mło-dzieżą.
Stale pogłębiam swoje doświadczenie zawodowe, m.in. pracując w szkole.
Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z wychowa-niem dzieci i młodzieży oraz pracą z młodymi ludźmi w obszarze ich rozwoju i wykorzystania potencjału, jakim dysponują.

Poznaj naszych specjalistów

Aleksandra Krząstek
Aleksandra Krząstek
Terapeuta
Mariusz Czaja_800x450
Mariusz Czaja
Coach
Szymon Niżegorodcew
Szymon Niżegorodcew
Coach