fbpx

1

 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania usługi rezerwacji miejsc na warsztaty psychologiczne w Instytucie Wspierania Rozwoju (zwanym dalej IWR).
 2. Każda osoba przed skorzystaniem z usługi rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi rezerwacji online uzależnione jest od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej i numeru telefonu.

2

 1. Organizatorem warsztatów jest Instytut Wspierania Rozwoju, którego właścicielem jest IWR WE sp. z o. o., z siedzibą na ul. Meissnera 20 w Krakowie (kod pocztowy 31-457 Kraków).
 2. Miejscem warsztatów jest siedziba IWR mieszcząca się przy ul. Żwirki i Wigury 31/2 w Krakowie.
 3. Wszystkie informacje dotyczące harmonogramu, tematyki i zakresu warsztatów organizowanych przez IWR publikowane są na stronie internetowej www.iwr-krakow.pl.

3

 1. Za pośrednictwem strony iwr-krakow.pl świadczona jest usługa polegająca na umożliwieniu zarejestrowania się na aktualne warsztaty psychologiczne organizowane przez IWR.
 2. Usługa w postaci zarezerwowania miejsca na warsztaty w IWR świadczona jest drogą elektroniczną za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystywaniem sieci Internet.
 3. Korzystanie z usługi rejestracji jest bezpłatne.
 4. Użytkownikiem usługi rejestracji może być każda osoba, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.

4

 1. Użytkownik, chcąc zapisać się na warsztaty psychologiczne, musi podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
 • wybrać rodzaj warsztatów,
 • wpisać imię i nazwisko
 • podać numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 1. Rezerwacja miejsca na warsztaty jest ważna 15 minut. W tym czasie należy dokonać całościowej opłaty za warsztaty. Numer konta oraz dane do przelewu są udostępnione uczestnikowi po zapisie w formie elektronicznej. Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca.
 2. Podczas rejestracji uczestnik może opłacić uczestnictwo w warsztatach za pośrednictwem przelewu błyskawicznego lub BLIK-a. Nie przyjmujemy opłaty w formie gotówki.
 3. Jeśli uczestnik chce uzyskać fakturę, musi podać dane do faktury VAT w formularzu rejestracyjnym. Jeśli tego nie uczyni, zostanie mu wystawiony paragon i nie będzie miał możliwości otrzymania faktury VAT.
 4. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji (zgodnie z regulaminem) i wypełnieniu wszystkich danych, uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji miejsca na warsztaty.
 5. Uczestnik ma obowiązek wypełnienia wszystkich danych w tym podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, który służył będzie wyłącznie do potwierdzenia, odwołania lub przypominania drogą sms terminu warsztatów.
 6. Anulowania rezerwacji można dokonać droga telefoniczną pod numerem 603 957 111 lub drogą mailową pod adresem marketing@iwr-krakow.pl. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 5 dni przed planowanym terminem warsztatów organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.
 7. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów jeżeli liczba uczestników jest niewystarczająca. Uczestnicy warsztatów są informowani o wszelkich zmianach drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku odwołania warsztatów uczestnicy dostają pełen zwrot wniesionej opłaty za szkolenie w ciągu 7 dni od daty odwołania warsztatów.

5

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest właściciel IWR WE sp. z o.o., z siedzibą na ul. Meissnera 20 w Krakowie (kod pocztowy 31-457 Kraków).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iwr@iwr-krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Podawane przez uczestników dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy świadczenia usługi psychoedukacyjnej, którą zawierają uczestnicy w momencie rezerwacji miejsca na warsztaty w Instytucie Wspierania Rozwoju, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO].
 4. Odbiorcami danych uczestników są specjaliści, których zatrudnia IWR w celu realizacji umowy ww. usługi.
 5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zrealizowanych warsztatów z uwagi na brzmienie art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.
 6. Uczestnicy mają prawo zażądania od Administratora danych dostępu do swoich danych przechowywanych przez Administratora, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie przez uczestników danych przy realizacji usługi jest niezbędne do realizacji umowy świadczenia usługi i niepodanie ich uniemożliwia IWR realizację tej usługi.

6

W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji podanych w formularzu rejestracyjnym, uczestnik zobligowany jest zgłosić to personelowi IWR, który jest zobowiązany do ich aktualizacji.

 1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. IWR zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.